REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „DOCENIAMY TWOJĄ LOJALNOŚĆ” 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu (dalej: Konkurs) jest Hotel Scout sp. z o.o. ul. Drogowców 12, NIP: 9491905984, REGON: 15214871000000, KRS: 0000171400 (dalej Organizator).
 2. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora. Skrócone zasady Konkursu zamieszczone zostały w konkursowych materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej www.crss.pl
 3. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia..
 5. Konkurs będzie organizowany w dwóch terminach: tj. dnia 23.06.2017 r., oraz 10.11.2017 r. podczas wydarzeń „Doceniamy Twoją Lojalność”(dalej Wydarzenie), na których będą wykonywane zadania konkursowe i odbędzie się wyłanianie zwycięzców i wręczanie nagród. Podczas Wydarzeń odbędą się imprezy integracyjne dla klubowiczów CSR SCOUT w części rozrywkowej tj. kręgielni. Początek Wydarzeń planowany jest na godz.16:00, natomiast początek wykonywania zadań konkursowych od godziny 18:00.
 • 2Przystąpienie do Konkursu
 1. Uprawnieni do wzięcia udziału w Konkursie są członkowie klubu CSR Scout, którzy  będą mieli zachowaną ciągłość karnetów w CSR Scout OPEN/ NA WEJŚCIA) przez min. 6 m-c (180 dni).
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zakupienie karnetów, o których mowa powyżej, najpóźniej w dniu 23.06.2017 r. (udział w konkursie w tym dniu), lub analogicznie w dniu 10.11.2017 r., jednakże niezależnie od powyższego ciągłość zakupionych karnetów na dzień wydarzenia musi wynosić 6 miesięcy. (w dniu 23.06.2017 oraz 10.11.2017 r. należy wykupić karnet 6 miesięczny.)
 1. W konkursach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które są obecne podczas Wydarzenia według terminów wskazanych w §1 ust. 5.
 2. Zadania konkursowe opisane są w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe, bony podarunkowe – załącznik nr 1 do regulaminu
 3. Osoba spełniająca kryterium określone w ust. 1 będzie uprawniona do wzięcia udziału w kilku zadaniach konkursowych.
 • Pula nagród
 1. Wartość puli nagród podczas pierwszego Wydarzenia dnia 23.06.2017 r. to minimum 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 2. Wartość puli nagród podczas drugiego Wydarzenia dnia 10.11.2017 r. to minimum 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 3. Główną nagrodą będzie Rower TREK ufundowany przez firmę Fabryka Rowerów http://www.fabrykarowerow.com/.
 4. Wyniki konkursu będą ogłaszane w dniu Wydarzenia około godziny 22:00.
 5. Nagrody będą odbierane osobiście przez Nagrodzonych, na miejscu w dniu wydarzenia.
 6. Nagroda w Konkursie może podlegać wymianie na inną, po indywidualnych uzgodnieniach Nagrodzonego z Organizatorem.
 7. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.

 

 • Reklamacje
 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia głosowania czuwa Jury powołane przez Organizatora.
 2. Ocena Jury jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega zmianom.
 3. Do kompetencji Jury należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu głosowania.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem: Reklamacja Konkursu „Doceniamy Twoją Lojalność”
 5. Pisemna reklamacja powinna zawierać, imię i nazwisko osoby składającej reklamację, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 6. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 7. Decyzje Organizatora rozstrzygające w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
 8. Zainteresowani zostaną przez Organizatora powiadomieni o decyzji w sprawie reklamacji listem poleconym, nie później niż w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 • 5 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
 • Prawa autorskie

Nagrodzony, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.

 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania nagród.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 1. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, a jej wartość przekroczy kwotę 760,00 zł, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Nagradzanemu, lecz zostanie pobrana przez Organizatora, przed wydaniem Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co Nagrodzony wyraża zgodę.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Uczestników konkursu.
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik:
  • akceptuje treść Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom,
  • oświadcza, że spełnia warunki Regulaminu.